Top Menu

  • en
  • de

The Schwanen-Fahrt, a Swan Ride at Spreepark

The Schwanen-Fahrt, a Swan Ride at Spreepark Plänterwald, an abandoned Theme Park in Berlin

The Schwanen-Fahrt, a Swan Ride at Spreepark Plänterwald, an abandoned Theme Park in Berlin